Doporucene postupy hypertenze


Univerzita Karlova v Praze 2. Magdalena Lepšíková Praha Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Eliška Frieserová Název bakalářské práce: Bolesti zad v těhotenství Pracoviště: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tato práce nabízí stručný přehled dosavadních poznatků v patogeneze, klinickém obraze a v léčbě bolestí zad v těhotenství a přináší závěry výzkumu, kterého doporucene postupy hypertenze dotazníkovou formou zúčastnilo žen.

Bolesti zad v době před těhotenstvím, stejně jako věk pod 30 hipertenzija liječenje irkutsko a multiparita zvyšují riziko bolestí zad.

Naopak pravidelná fyzická aktivita před těhotenstvím riziko snižuje. Překvapivě málo žen se svými obtížemi vyhledalo odbornou pomoc. I přes vysokou informovanost žen o existenci podpůrných pomůcek bylo jejich využití v praxi minimální. Práce ukazuje na nutnost celospolečenské a odborné diskuse problému bolestí zad v těhotenství a na potřebu aktivního přístupu samotných těhotných žen.

Klíčová slova: bolesti zad, těhotenství, rizikové faktory, diagnostika Souhlasím s půjčováním bakalářské práce v rámci knihovních služeb.

Bibliografická identifikace v angličtině Author´s first name and surname: Eliška Frieserová Doporucene doporucene postupy hypertenze hypertenze of the bachelor thesis: Back pain in pregnancy Department: Department of physiotherapy and sports medicine Supervisor: Magdalena Lepšíková, MA. This bachelor thesis gives an overview of recent knowledge in pathogenesis, clinical presentation and treatment of pregnancy related back pain and offers results of retrospective study in czech women. Regular physical activity was on the contrarary a protective factor.

Surprisingly small number of women consulted theirs problem with a physician. Despite of well spread information about existence of maternity belts was it´s use in population very low. This thesis offers several topics for public and expert discussion as well as emphasize the need of active approach in pregnant women themselves. Keywords: back pain, pregnancy, risk factors, diagnostics I agree the thesis paper to be lent within the library service.

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně pod vedením Mgr. Magdaleny Lepšíkové, uvedla všechny použité literární a doporucene postupy hypertenze zdroje a dodržovala zásady vědecké etiky.

V Praze dne Poděkování autora Děkuji Mgr. Magdaleně Lepšíkové za vedení doporucene postupy hypertenze práce, Tomáši Petříkovi za cenné rady a za pomoc při statistickém zpracování dat a výsledků bakalářské práce a dále děkuji pracovnicím Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2.

doporucene postupy hypertenze

LF a FN Motol za pomoc při sběru dat. Dotazník bolestí zad v těhotenství Tabulky Obrázky Fotodokumentace 1 ÚVOD Bolesti zad v těhotenství jsou často považovány za běžnou a nevyhnutelnou součást fyziologického těhotenství. Vysoká prevalence obtíží v populaci těhotných žen, stejně tak jako častá identifikace bolestí zad jako limitujícího faktoru při běžných denních aktivitách, nutí věnovat tématu zvýšenou pozornost.

Ve své práci se proto zabývám specifiky bolestí zad v těhotenství, popisuji dva hlavní typy dle lokalizace bolest v bederní oblasti a v oblasti sakroiliakálních kloubů, a nabízím stručný přehled poznatků v patogeneze, v klinickém obraze a v možnostech prevence a léčby. Do první skupiny se řadí onemocnění uropoetického traktu, gastrointestinálního či kardiovaskulárního aparátu, stejně tak jako degenerativní, metabolické, zánětlivé nebo nádorové poškození pohybového aparátu, kde je doporucene postupy hypertenze pouze doprovodným symptomem.

Druhou, muskuloskeletální, skupinu reprezentují stavy z části specifické právě pro období těhotenství, u kterých nelze určit jako příčinu patologický děj v některém ze systémů.

Do této skupiny řadí insuficienci pánevního kruhu, sakroiliakální posun, ischialgie, posturální bolesti zad a coccydynie.

doporucene postupy hypertenze

Dle Östgaarda et al. Ve srovnání s ženami stejného věku, které nejsou těhotné, je tato prevalence bolestí zad přibližně 3krát vyšší Kristiansson et al. Je tedy zcela namístě označit těhotenství za rizikový faktor vzniku bolestí zad. Ve zmíněné literatuře jsou standardně popisovány tři mechanismy, a to: biomechanický muskuloskeletálníhormonální a vaskulární.

doporucene postupy hypertenze

Toto je doprovázeno vznikem bederní hyperlordózy. Změna postury doporucene postupy hypertenze vede k přetížení intervertebrálních disků, facetových kloubů a doporucene postupy hypertenze. Výsledkem je sterilní zánět a zvýšená produkce synoviální kloubní tekutiny v postiženém kloubu. Zánět spolu s distenzí kloubního pouzdra nadprodukcí synoviální tekutiny vede ke zvýšenému dráždění senzitivních nervových zakončení v oblasti kloubního pouzdra a periostu MacEvilly, Buggy, ; Sneag, Bendo, Tuto teorii vzniku bolestí zad nepodpořil ve svém výzkumu Östgaard et al.

Podle jeho výsledků se kompenzace vychýlení těžiště těla děje převážně extenzí v kyčelním kloubu a ne extenzí bederní páteře se vznikem hyperlordózy. Na přetížení muskuloskeletálního systému se však může podílet i samotný váhový přírůstek zaznamenaný za poměrně krátkou dobu těhotenství.

  • Da li invaliditet razred 3 hipertenzije
  • Može li netko tući hipertenzija

U těhotných žen lze očekávat nárůst hmotnosti o 9,0 - 15,0 kg Čech et al. Östgaard et al. Příčinou jsou hormonální změny a jejich vliv na stavbu kolagenních struktur a složení mezibuněčné hmoty pojivových tkání.

Hlavní podíl na těchto změnách mají zvýšené hladiny estrogenů a relaxinu, dále progesteronu a kortizolu. Estrogeny navozují díky svému natriuretickému efektu negativní sodíkovou bilanci, která vede k aktivaci osy renin-angiotensin-aldosteron, s výsledkem zadržování mimobuněčné vody. Efekt estrogenů je dále posilován produkcí isoreninu z dělohy. K retenci tekutin dochází především vazbou na makromolekuly mezibuněčné hmoty 10 pojivových tkání, což má za následek změnu jejich vlastností MacEvilly, Buggy, Estrogeny také zesilují efekt relaxinu viz.

Relaxin je dvouřetězcový polypeptid produkovaný ze žlutého tělíska kako skinuti povisen krvni pritisak luteum graviditatis a stari postupci liječenja hipertenzije jemu je přikládána největší role na změnách vlastností pojivových tkání během těhotenství.

Vysoká hladina tohoto hormonu, převážně v prvním trimestru těhotenství, vede ke zvýšení exprese kolagenázy, enzymu, který navozuje remodelaci vláken kolagenu, jež jsou pak méně odolná v tahu Sneag, Bendo, Schauberger et al. Ačkoli sérová hladina relaxinu je doporucene postupy hypertenze na konci prvního trimestru těhotenství, největší nárůst rozsahu pohybu je pozorován až ve třetím trimestru.

Role relaxinu na změnách kloubní laxicity je tedy stále neurčitá. Výsledkem hormonálních změn v těhotenství a jejich vlivu na pojivové tkáně jsou tedy obecně změny ve stavbě kolagenních struktur a složení mezibuněčné hmoty. Mjerac tlaka důsledkem je zvětšení rozsahu pohybů ve většině kloubů, což může vést k jejich nestabilitě Sneag, Bendo, Bolest pak vzniká na podkladě eferentního dráždění z kloubních pouzder, periostu či samotných vazů.

Žilní městnání pod místem komprese společně s zvýšenými nároky pánevních orgánů na prokrvení v době těhotenství, změnami cévní rezistence vlivem progesteronu a doporucene postupy hypertenze kolaterálního řečiště, může vyvolat bolest v bederní oblasti na podkladě metabolických změn v důsledku sníženého prokrvení.

Sneag, Bendo, Někteří autoři považují doporucene postupy hypertenze teorii za zásadní při vysvětlení nočních bolestí zad těhotných žen, kdy se tlak dělohy na dolní dutou žílu vlivem polohy těla při spánku zvětšuje MacEvilly, Buggy, Kristiansson et al. Mogren et Pohjanen nenachází mezi věkovými skupinami výrazný rozdíl. Stejně tak se u různých autorů liší pohled na paritu jako rizikový faktor.

Významným rizikovým faktorem je nepochybně přítomnost bolestí zad v předešlém těhotenství Östgaard, Andersson, ; Mogren, Pohjanen, Betz et al.

doporucene postupy hypertenze

Ze studie dále vyplývá, že u žen, které kvůli skolióze podstoupily stabilizační operaci páteře, není těhotenství rizikovým faktorem pro doporucene postupy hypertenze bolestí zad. Označil ji jako high-back pain HBP.

Druhou skupinu tvořily ženy s bolestmi v oblasti bederní páteře low-back pain LBPtřetí pak s bolestmi v oblasti sakroiliakálních kloubů sacroiliac pain. Stejný autor později Östgaard et al. Podle lokalizace je dělí na bolesti v oblasti beder lumbar pain, LP - dle původního Östgaardova rozdělení typ B Obrázek 1 a v oblasti doporucene postupy hypertenze kosti - posterior pelvic pain PPP - původní typ C. Skaggs et al. Z hlediska diagnostiky a léčby je vhodné používat pro bolesti v oblasti beder a pánve pozdější dělení Östgaardovo, tedy na low-back pain také lumbar pain a posterior pelvic pain.

Diagnostika HBP nečiní větší potíže. Také intenzita bolesti nedosahuje takové závažnosti jako další dva typy Skaggs et al. Typ LBP je klinicky prezentován stejně jako u netěhotné populace, tedy bolestí v bederní krajině, nad kostí křížovou, a je snazší ho správně diagnostikovat Perkins et al. Obdobná bolest bývá u těhotných často prezentována i před těhotenstvím, bývá chronická, s tendencí přetrvávat i po porodu Sneag, Bendo, Bolest se může doporucene postupy hypertenze do dolních končetin i nohou Sneag, Bendo, ; Smith et al.

Momentem vyvolávajícím obtíže je dlouhodobé posturální zatížení páteře při stoji nebo sedu, v předklonu nebo při opakovaném zvedání břemen. Typ PPP je v populaci netěhotných vzácný.

Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva -

V těhotenství se objevuje akutně a mizí nejpozději třetí měsíc po porodu Sneag, Bendo, Pacientky popisují tuto bolest jako hlubokou, bodavou a těžko lokalizovatelnou, v oblasti zad a hýždí, šířící se posterolaterálně do oblasti hýždí a stehen, kolen, vzácně do lýtek, ne však do chodidel Sneag, Bendo, ; Perkins et al.

Vyvolávajícím momentem bolestí může být dlouhodobé zatížení beder nebo kyčelních kloubů v krajních polohách, aktivity spojené s otřesy - chůze, běh. Typickým provokačním momentem je chůze do doporucene postupy hypertenze a přetáčení v posteli Östgaard et al. Bolest vrcholí po prováděných aktivitách, během dne lze pozorovat intervaly bez bolestí. Perkins et al.

Account Options

Zatímco prevalence žen udávajících obtíže typu LBP zůstává po celé těhotenství přibližně konstantní, prevalence PPP vzrůstá v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství Sneag, Bendo, ; Östgaard et al. Název PPP úmyslně zdůrazňuje lokalizaci bolestí do oblasti sakroiliakální. V literatuře je také často termín PPP zaměňován s názvy sacroiliac pain, sacroiliac joint syndrome, pelvic girdle loosening a pelvic girdle relaxation Sneag, Bendo,ligamentous laxity pain a pelvic insufficiency pain Perkins et al.

V té se zaměřuje na získání dat doporucene postupy hypertenze možných rizikových faktorech viz. Dále zjišťuje vyvolávající moment obtíží, jejich časový průběh, event. Ve vyšetření pátrá po možných non-muskuloskeletálních příčinách obtíží viz.

Neurologické vyšetření napínací manévry, výbavnost reflexů a senzitivita na dolních končetinách je u obou typů bolestí nevýznamné.

U typu LBP uvádějí Smith et al. Pro vyhodnocení dysfunkce v oblasti sakroiliakálních kloubů je popsáno více než 15 testů Sneag, Bendo, Pro vysokou senzitivitu se nejvíce používají dva funkční testy: Patrick test Sneag, Bendo, ; Berg et al. Patrickův příznak je pozitivní, je-li vyvolána bolest v doporucene postupy hypertenze kloubu v lehu na zádech při zevní rotaci dolní končetiny, která je pokrčena v kyčli a koleni s chodidlem u kolena druhé extendované dolní končetiny.

doporucene postupy hypertenze

Vyšetření je průkazné za předpokladu normální funkce kyčelního kloubu a nezkrácených adduktorů kyčelního kloubu Berg et al.

Sakroiliac join fixation test, v české literatuře popisovaný jako fenomén předbíhání, prokazuje dysfunkci SI kloubu na podkladě asymetrického pohybu zadních pánevních spin při provádění flexe trupu. Na straně blokády dochází v předklonu k "předbíhání" a spina se doporucene postupy hypertenze výš Berg et al. Gapping je provokačním testem. Pozitivní je případě, pokud manuální stlačení pánve vyvolá bolestivost v SI kloubu Berg et al.

Jeho výhodou je nenáročná technika, lehká proveditelnost a interpretace. Test, který se provádí v lehu na zádech, je využitelný po celou dobu těhotenství. Dále pokud jsou v klinickém vyšetření přítomny příznaky onemocnění močového ústrojí urgence, pálení, bolestivé močení, krev v moči, atd.

doporucene postupy hypertenze

Bolesti zad mohou být dále spojeny se zánětlivým onemocněním osteomyelitida, revmatoidní artritidas degenerativním či s nádorovým procesem v oblasti páteře, pánve a kyčelního kloubu Sneag, Bendo, ; MacEvilly, Buggy, V diferenciální diagnostice bolestí zad v těhotenství je nutné myslet i na vzácné akutně vzniklé komplikace.

Přibližně u 1 ženy z 10 těhotných dochází k výhřezu bederní ploténky s těžkým neurologickým deficitem nebo akutním syndromem caudy equiny Smith et al. V klinickém obraze pak dominuje relativně náhlá typicky oboustranná radikulární bolest nebo doporucene postupy hypertenze citlivost na dolních končetinách. V klinickém nálezu pak nalézáme: pozitivní Lassegův napínací manévr, hypotonii análního svěrače, alterované šlachové reflexy dolních končetin a análního svěrače a typickou "sedlovou" oblast anestézie - hráz, vnitřní a zadní plochy stehen Smith et al.

Velmi vzácnou doporucene postupy hypertenze, která se může projevit bolestí zad v těhotenství v oblasti sakroiliakálních kloubů a symfýzy, je symfyzeolýza.