Hipertenzija jug


hipertenzija jug

Sestrinstvo Sažetak Hipertenzija jug hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati. Sekundarni oblici hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano.

  • Koji uzeti starije osobe s hipertenzijom
  • Hipertenzija i liječenje
  •  Проваливайте! - зарычал немец и начал закрывать дверь.
  • Zdravstvena njega bolesnika sa sekundarnom hipertenzijom | Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaru

Izrazito je vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i liječenje sekundarne hipertenzije vaţno kako bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama. Procjena medicinske sestre mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski planiranim vremenskim intervalima.

hipertenzija jug

Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni tlak kako bi se odredila učinkovitost i otkrila promjena krvnog tlaka. Potrebno je dobiti cjelovitu povijest bolesti i hipertenzija jug do tada obavljena mjerenja za procjenu znakova i simptoma koji ukazuju na oštećenje ciljnih organa. Vaţno je obratiti paţnju na terry hipertenzija, ritam i karakter apikalnih i perifernih pulsacija.

hipertenzija jug

Cilj skrbi hipertenzija jug je na sniţavanje i kontrolu krvnog tlaka bez štetnih učinaka i bez nepotrebnih komplikacija i troškova.

Potrebno je poticati pacijenta da se posavjetuje s dijetetičarom kako bi mu dijetetičar pomogao u razvoju plana za poboljšanje unosa hranjivih tvari ili za gubitak teţine. Vaţno je poticati bolesnika na ograničavanje unosa natrija i masnoća, naglasiti da povećanje unosa voća i povrća će pozitivno utjecati na njegovo opće zdravstveno stanje i na kontrolu hipertenzije.

hipertenzija jug

Ključne riječi.