Hipertenzije i njegova modela


  • Hipertenzija i morski klime
  • Upala pluća hipertenzije

Public Health and Health Care Family Medicine Abstract Biopsihosocijalni model i njegovo korištenje u pristupu bolesniku s hipertenzijom pomaže nam sagledati pacijenta u cjelosti, uzimajući u obzir njegove biološke, psihološke i socijalne okolnosti. Arterijska hipertenzija je stanje kronično povišenog krvnog tlaka i zahtijeva cjeloživotno liječenje.

Uzroci hipertnezije mogu biti brojni a kreću se od bioloških dob,spol, genski poremećaji, metabolički poremećaji itd. Za pravilnu dijagnozu hipertnezije i za otkrivanje njenog uzroka potrebno je pravilno mjerenje tlaka, uzeti dobru anamnezu, provesti labaratorijske pretrage, napraviti fizikalni pregled i po potrebi provesti dodatne pretrage.

Terapijski pristup prilagođavamo pacijentu. Prvi korak u liječenju je edukacija pacijenta o njegovoj bolesti i poboljšanje suradljivoti u liječenju. Ako vidimo da pacijent ima neke psihičke tegobe može mu se savjetovati psihološka potpora.

hipertenzije i njegova modela

Kamen temeljac u povisen dijastolni krvni pritisak svakog hipertoničara je promjena životnih navika, dok uvođenje faramkoterapije ne ovisi samo o vrijednostima tlakova nego i o drugim rizičnim čimbenicima, bolestima i oštećenjima ciljnih organa.

Antihipertenzivi koji se načeće koriste su: diuretici, beta blokatori, antagonisti kalcija, ACE inhibitori i blokatori aldosteronskih receptora.

hipertenzije i njegova modela

Abstract english The biopsychosocial model and its use in approaching the patient with hypertension helps us to look at the patient in its entirety, considering his biological, psychological and social circumstances. Arterial hypertension is a hipertenzije i njegova modela elevated blood pressure condition and requires lifelong treatment.

The causes of hypertension may be numerous and range from biological age, gender, genetic disorders, metabolic disorders, etc.

hipertenzije i njegova modela

For a proper diagnosis of hypertension and to detect its cause, it is necessary to properly measure the pressure, take a good anamnesis, perform lab tests, make a physical examination and, if necessary, carry out further tests. Therapeutic approach is adapted hipertenzije i njegova modela the patient. The first step in the treatment is to educate the patient about his illness and improve the co-workers in the treatment.

hipertenzije i njegova modela

If we see that the patient has some psychological problems, psychological support may be advised. The cornerstone stone in the treatment of each hypertension patient is a change of life habits, while the initation of pharmacotherapy depends not only on the values of the pressure but also on other risk factors, diseases and damage of the target organs.

The antihypertensive agents used are: diuretics, beta blockers, calcium antagonists, ACE inhibitors and aldosterone receptor blockers.

hipertenzije i njegova modela