Nízký tlak 60/40


Univerzita Karlova v Praze 2. Magdalena Lepšíková Praha Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Eliška Frieserová Název bakalářské práce: Nízký tlak 60/40 zad v těhotenství Pracoviště: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tato práce nabízí stručný přehled dosavadních poznatků v patogeneze, klinickém obraze a v léčbě bolestí zad v těhotenství a přináší závěry výzkumu, kterého se dotazníkovou formou zúčastnilo žen.

Bolesti zad v době před těhotenstvím, stejně jako věk pod 30 let a multiparita zvyšují riziko bolestí zad. Naopak pravidelná fyzická aktivita před těhotenstvím riziko snižuje. Překvapivě málo žen se svými obtížemi vyhledalo odbornou pomoc. I přes vysokou informovanost žen o existenci podpůrných pomůcek bylo jejich využití v praxi minimální.

  • BOLESTI ZAD V TĚHOTENSTVÍ - PDF Free Download
  •  Но такие сведения секретны.
  • Faza stupanj 2 hipertenzije rizika 4 1
  • Код ценой в один миллиард долларов.
  • На лице его появилось выражение животного страха.
  • Beko WMB M | PDF | Washing Machine | Laundry

Práce ukazuje na nutnost celospolečenské a odborné diskuse problému bolestí zad v těhotenství a na potřebu aktivního přístupu samotných těhotných žen. Klíčová slova: bolesti zad, těhotenství, rizikové faktory, diagnostika Souhlasím s půjčováním bakalářské práce v rámci knihovních služeb.

Bibliografická identifikace v angličtině Author´s first name and surname: Eliška Frieserová Title of the bachelor thesis: Back pain in pregnancy Department: Department of physiotherapy and sports medicine Supervisor: Magdalena Lepšíková, MA. This bachelor thesis gives an overview of recent knowledge in pathogenesis, clinical presentation and treatment of pregnancy related back pain and offers results of retrospective study in czech women. Regular physical activity was on the contrarary a protective factor.

nízký tlak 60/40

Surprisingly small number of women consulted theirs problem with a physician. Nízký tlak 60/40 of well spread information about existence of maternity belts was it´s use in population very low. This thesis offers several topics for public and expert discussion as well as emphasize the need of active approach in pregnant women themselves.

Keywords: back pain, pregnancy, risk factors, diagnostics I agree nízký tlak 60/40 thesis paper to be lent within the library service. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně pod vedením Mgr. Magdaleny Lepšíkové, uvedla všechny použité literární a odborné zdroje a dodržovala zásady vědecké etiky. V Praze dne Poděkování autora Děkuji Hipertenzija i lifestyle. Magdaleně Lepšíkové za vedení bakalářské práce, Tomáši Petříkovi za cenné rady a za pomoc při statistickém zpracování dat a výsledků bakalářské práce a dále děkuji pracovnicím Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2.

LF a FN Motol za pomoc při sběru dat. Dotazník bolestí zad v těhotenství Tabulky Obrázky Fotodokumentace 1 ÚVOD Bolesti zad v těhotenství jsou často považovány za běžnou a nevyhnutelnou součást fyziologického těhotenství.

Vysoká prevalence obtíží v populaci těhotných žen, stejně tak jako častá identifikace bolestí zad jako limitujícího faktoru při běžných denních aktivitách, nutí věnovat tématu zvýšenou pozornost. Ve své práci se proto zabývám specifiky bolestí zad v těhotenství, popisuji dva hlavní typy dle lokalizace bolest v bederní oblasti a v oblasti sakroiliakálních kloubů, a nabízím stručný přehled poznatků v patogeneze, v klinickém obraze a v možnostech prevence a léčby.

Do první skupiny se řadí onemocnění uropoetického traktu, gastrointestinálního či kardiovaskulárního aparátu, stejně tak jako degenerativní, nízký tlak 60/40, zánětlivé nebo nádorové poškození pohybového aparátu, kde je bolest pouze doprovodným symptomem.

Druhou, muskuloskeletální, skupinu reprezentují stavy z části specifické právě pro období těhotenství, u kterých nelze určit jako příčinu patologický děj v některém ze systémů.

Do této skupiny řadí insuficienci pánevního kruhu, nízký tlak 60/40 posun, ischialgie, posturální bolesti zad a coccydynie. Dle Östgaarda et al. Ve srovnání s ženami stejného věku, které nejsou nízký tlak 60/40, je tato prevalence bolestí zad přibližně 3krát vyšší Kristiansson et al.

Beko WMB 61021 M

Je tedy zcela namístě označit těhotenství za rizikový faktor vzniku bolestí zad. Ve zmíněné literatuře jsou standardně popisovány tři mechanismy, a to: biomechanický muskuloskeletálníhormonální a vaskulární. Toto je doprovázeno vznikem bederní hyperlordózy. Změna postury poté vede k přetížení intervertebrálních disků, facetových kloubů a ligament. Výsledkem je sterilní zánět a zvýšená produkce synoviální kloubní tekutiny v postiženém kloubu.

Cottons 90 6 65 2.

Zánět spolu s distenzí kloubního pouzdra nadprodukcí synoviální tekutiny vede ke zvýšenému dráždění senzitivních nervových zakončení v oblasti kloubního pouzdra a periostu MacEvilly, Buggy, upland maternica od hipertenzije Sneag, Bendo, Tuto teorii vzniku bolestí zad nepodpořil ve svém výzkumu Östgaard et al.

Podle jeho výsledků se kompenzace vychýlení těžiště těla děje převážně extenzí v kyčelním kloubu a ne extenzí bederní páteře se vznikem hyperlordózy. Na přetížení muskuloskeletálního systému se však může podílet i samotný váhový přírůstek zaznamenaný za poměrně krátkou dobu těhotenství. U těhotných žen lze očekávat nárůst hmotnosti o 9,0 - 15,0 kg Čech et al. Östgaard et al. Příčinou jsou hormonální změny a jejich vliv na stavbu kolagenních struktur a složení mezibuněčné hmoty pojivových tkání.

nízký tlak 60/40

Hlavní podíl na těchto změnách mají zvýšené hladiny estrogenů a relaxinu, dále progesteronu a kortizolu. Estrogeny navozují díky svému natriuretickému efektu negativní sodíkovou bilanci, která vede k aktivaci osy renin-angiotensin-aldosteron, s výsledkem zadržování mimobuněčné vody.

Efekt estrogenů je dále posilován produkcí isoreninu z dělohy. K retenci tekutin dochází především vazbou na makromolekuly mezibuněčné hmoty 10 pojivových tkání, což má za následek změnu jejich vlastností MacEvilly, Buggy, Estrogeny také zesilují efekt relaxinu viz.

Relaxin je dvouřetězcový polypeptid produkovaný ze žlutého tělíska corpus luteum graviditatis a nízký tlak 60/40 jemu je přikládána největší role na změnách vlastností pojivových tkání během těhotenství. Vysoká hladina tohoto hormonu, převážně v prvním trimestru těhotenství, vede ke zvýšení exprese kolagenázy, enzymu, který navozuje remodelaci vláken kolagenu, jež jsou pak méně odolná v tahu Sneag, Bendo, Schauberger et al.

nízký tlak 60/40

Ačkoli sérová hladina relaxinu je nejvyšší na konci prvního trimestru těhotenství, největší nárůst rozsahu pohybu je pozorován až ve třetím trimestru.

Role relaxinu na změnách kloubní laxicity je tedy stále neurčitá.

Slovensko: Zdravotný Profil Krajiny 2019

Výsledkem hormonálních změn v těhotenství a jejich vlivu na pojivové tkáně jsou tedy obecně změny ve stavbě kolagenních struktur a složení mezibuněčné hmoty. Jejich důsledkem je zvětšení rozsahu pohybů ve většině kloubů, což může vést k jejich nestabilitě Sneag, Bendo, Bolest pak vzniká na podkladě eferentního dráždění z kloubních pouzder, periostu či samotných vazů. Žilní městnání pod místem komprese společně s zvýšenými nároky pánevních orgánů na prokrvení v době těhotenství, změnami cévní rezistence vlivem progesteronu a nedostatečností kolaterálního řečiště, může vyvolat bolest v bederní oblasti na podkladě metabolických změn v důsledku sníženého prokrvení.

Sneag, Bendo, Někteří autoři považují tuto teorii za zásadní při vysvětlení nočních bolestí zad těhotných žen, kdy se tlak dělohy na dolní dutou žílu vlivem polohy těla při spánku zvětšuje MacEvilly, Buggy, Kristiansson et al.

nízký tlak 60/40

Mogren et Pohjanen nenachází mezi věkovými skupinami nízký tlak 60/40 rozdíl. Stejně tak se u různých autorů liší pohled na paritu jako rizikový faktor.

Významným rizikovým faktorem je nepochybně přítomnost bolestí zad v předešlém těhotenství Östgaard, Andersson, ; Mogren, Pohjanen, Betz et al.

nízký tlak 60/40

Ze nízký tlak 60/40 dále vyplývá, že u žen, které kvůli skolióze podstoupily stabilizační operaci páteře, není těhotenství rizikovým faktorem pro vznik bolestí zad. Označil ji jako high-back pain HBP. Druhou skupinu tvořily ženy s bolestmi v oblasti bederní páteře low-back pain LBPtřetí pak s bolestmi v oblasti sakroiliakálních kloubů sacroiliac pain.

Stejný autor později Östgaard et al. Podle lokalizace je dělí na bolesti v oblasti beder lumbar pain, LP - dle původního Östgaardova rozdělení typ B Obrázek 1 a v oblasti křížové kosti - posterior pelvic pain PPP - původní typ C. Skaggs et al. Z hlediska diagnostiky a léčby je vhodné používat pro bolesti v oblasti beder a pánve pozdější dělení Östgaardovo, tedy na low-back pain také lumbar pain a posterior pelvic pain.

Diagnostika HBP nečiní větší potíže. Také intenzita bolesti nedosahuje takové závažnosti jako další dva typy Skaggs et al.

Beko WMB 71443 User Manual To The 4cbe704a 31f3 4d49 B7af B9b1ba970ad5

Typ LBP je klinicky prezentován stejně jako u netěhotné populace, tedy bolestí v bederní nízký tlak 60/40, nad kostí křížovou, a je snazší recept za visok krvni pritisak správně diagnostikovat Perkins et al. Obdobná bolest bývá u těhotných často prezentována i před těhotenstvím, bývá chronická, s tendencí přetrvávat i po porodu Sneag, Bendo, Bolest se může propagovat do dolních končetin i nohou Sneag, Bendo, ; Smith et al.

Momentem vyvolávajícím obtíže je dlouhodobé posturální zatížení páteře při stoji nebo sedu, v předklonu nebo při opakovaném zvedání břemen. Typ PPP je v populaci netěhotných vzácný. V těhotenství se objevuje akutně a mizí nejpozději nízký tlak 60/40 měsíc po porodu Sneag, Bendo, Pacientky popisují tuto bolest jako hlubokou, bodavou a těžko lokalizovatelnou, v oblasti zad a hýždí, šířící se posterolaterálně do oblasti hýždí a stehen, kolen, vzácně do lýtek, ne však do chodidel Sneag, Bendo, ; Perkins et al.

Vyvolávajícím momentem bolestí může být dlouhodobé zatížení beder nebo kyčelních kloubů v krajních polohách, aktivity spojené s otřesy - chůze, běh. Typickým provokačním momentem je chůze do schodů a přetáčení v posteli Östgaard et al.

Bolest vrcholí po prováděných aktivitách, během dne lze pozorovat intervaly bez bolestí. Perkins et al. Zatímco prevalence žen udávajících obtíže typu LBP zůstává po celé těhotenství přibližně konstantní, prevalence PPP vzrůstá v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství Sneag, Bendo, ; Östgaard et al.

Název PPP úmyslně zdůrazňuje lokalizaci bolestí do oblasti sakroiliakální.

BOLESTI ZAD V TĚHOTENSTVÍ

V literatuře je nízký tlak 60/40 často termín PPP zaměňován s názvy sacroiliac pain, sacroiliac nízký tlak 60/40 syndrome, pelvic girdle loosening a pelvic girdle relaxation Sneag, Bendo,ligamentous laxity pain a pelvic insufficiency pain Perkins et al.

V té se zaměřuje na získání dat o možných rizikových faktorech viz. Dále zjišťuje vyvolávající moment obtíží, jejich nízký tlak 60/40 průběh, event. Ve vyšetření pátrá po možných non-muskuloskeletálních příčinách obtíží viz.

Beko WMB User Manual To The 4cbea 31f3 4d49 b7af b9b1baad5

Neurologické vyšetření napínací manévry, výbavnost reflexů a senzitivita na dolních končetinách je u obou typů bolestí nevýznamné. U typu LBP uvádějí Smith et al. Pro vyhodnocení dysfunkce v oblasti sakroiliakálních kloubů je popsáno více než nízký tlak 60/40 testů Sneag, Bendo, Pro vysokou senzitivitu se nejvíce používají dva funkční testy: Patrick test Sneag, Bendo, ; Berg et al. Patrickův příznak je pozitivní, je-li vyvolána bolest v sakroiliakálním kloubu v lehu na zádech při zevní rotaci dolní končetiny, která je pokrčena v kyčli a koleni s chodidlem u kolena druhé extendované dolní končetiny.

Vyšetření je průkazné za předpokladu normální funkce kyčelního kloubu a nezkrácených adduktorů kyčelního kloubu Berg et al. Sakroiliac join fixation test, v české literatuře popisovaný jako fenomén předbíhání, prokazuje dysfunkci SI kloubu na podkladě asymetrického pohybu zadních pánevních spin při provádění mydocalmum i hipertenzija trupu.

Na straně blokády dochází v předklonu k "předbíhání" a spina se dostává výš Berg et al.