Hidrocefalus hipertenzije


(PDF) SAVREMENI KONCEPT LIJEČENJA HIDROCEFALUSA KOD DJECE

Prema uzroku nastanka može biti urođeni i stečeni. Ipak, iako je relativno rijedak, hidrocefalus je najčešće neurohirur- ško oboljenje u pedijatrijskoj neurohirurgiji, bilo da je primaran ili se radi o sekunadarnoj kondiciji kao poslje- dica drugog oboljenja Tretman hidrocefalusa historijski ima tri perioda.

Vrlo često se povišen krvni tlak može kod nekih osoba izmjeriti prilikom pregleda u liječničkoj ordinaciji, a da većina kasnijih mjerenja kod kuće pokaže normalan tlak. Taj je fenomen poznat odavno u medicinskoj praksi i naziva se fenomenom bijele kute. Osobe koje reagiraju fenomenom bijele kute imaju povećan rizik razvoja komplikacija na krvožilnom sustavu u kasnijim godinama života.

Prvi period je otkrivanje prve valvule od strane Holtera. Drugi period hidrocefalus hipertenzije podešavanje valvule za regula- ciju pritiska, uvođenje antisifon mehanizma i progra- mabilnih valvula, dok je treći period primjena endosko- pije u liječenju hidrocefalusa Moderne neuroradiološke tehnike su nezaobilazne u dija- gnostici hidrocefalusa i evaluaciji njegovog porijekla 1.

Sekrecija CSF-a je aktivan proces. Produkcija likvora kod djece i kod odraslih je konstan- tna i identična i iznosi oko 0,35 ml u minuti, odnosno ml dnevno.

vezani članci

Likvor iz lateralnih moždanih komora preko Monroovog ftiroleks srca lijek odlazi u treću moždanu komo- ru, a iz nje preko akvedukta u četvrtu moždanu komo- hidrocefalus hipertenzije 1.

U subarahnoidalni prostor odlazi kroz apertura mediana Magendi i aperturae laterales Luscka. Dalja cirkulacija se odvija na osnovu razlike pritisaka prema sagitalnom sinusu u kojeg se drenira preko arahnoidalnih vilusa.

Arahnoidni vilusi se razvijaju u prvih 18 mjese- ci života 1, 2. U ovom periodu postoje alternativni pravci resorpcije koji su do- minantniji: pleksus horoideus, perivaskularni i perineu- ralni prostori. Ovo su veoma važni mehanizmi koji omo- gućavaju kompenziranje hidrocefalusa jako razvijenim alternativnim putevima resorpcije.

Discover the world's research

Kod odraslih osoba ovaj mehanizam je mnogo oskudniji nego kod djece, što je razlog za slabiju mogućnost kompenzovanja hidroce- falusa kod odraslih osoba. Proces resorpcije likvora je u linearnoj korelaciji sa njegovim pritiskom, koji obezbje- đuje gradijent pritiska za njegovu drenažu 1. Povećana produkcija likvora je veoma rijedak uzrok hidrocefalusa: hipervitaminoza A, tumori horoidnog pleksusa; 2.

Opstrukcija protoka likvora: ispred mjesta opstruk- cije raste pritisak likvora koji uzrokuje porast gra- dijenta pritiska na zid komore, parenhim i subarah- nodalni prostor.

Ventrikularna dilatacija dovodi do lediranja parenhima mozga, te posljedičnog redu- ciranja subarahnoidalnih prostora na hidrocefalus hipertenzije mozga; 3. Opstrukcija resorpcije likvora na nivou vilusa može uzrokovati hidrocefalus: unutarnji i vanjski. Klinička slika je progresivna sa iznenadnim i naglim pogoršanjem kliničko — ne- urološkog statusa. Zahtijeva hitnu operativnu inter- venciju.

Ustezanje kortikosteroida nakon produžene primjene Hormon rasta kod bolesnika s manjkom Nalidinska kiselina i nitrofurantoin Tetraciklin i derivati tetraciklina Velike doze vitamina A Bilateralni edem papile je gotovo uvijek prisutan. Poneki bolesnik je bez simptoma, ali se pri rutinskom oftalmološkom pregledu ustanovi edem papile.

Gradijent pritiska opada, ali ostaje ventrikularna dilatacija sa svim konse- kvencama na okolni mozak 2, Evo- lucija i hidrocefalus hipertenzije i drugog ide u smislu spontane regresije i obično nije potrebna drenaža. Obzirom da u hidrocefalus hipertenzije periodu još uvijek nisu razvijeni arahnoidni vilusi, dolazi do smetnji u resorpciji likvora i nakuplja- nju u subarahnoidalnom prostoru pericerebelarni hi- grom.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Idiopatska intrakranijalna hipertenzija

Vremenom dolazi do pucanja arahnoideje i ula- ska tekućine u subduralni prostor subduralni higrom. Bilten Ljekarske hidrocefalus hipertenzije, broj 23 30 U većini slučajeva se prate i spontano regrediraju do druge godine života.

Razlog regresije je značajniji ra- zvoj i diferencijacija arahnoidnih vilusa Opera- tivna intervencija je indicirana kod izražene kompresije mozga. Najčešći uzroci zatvaranja alternativnih puteva resorpcije likvora su meningitis i encefalitisi, povrede po tipu sitnih krvarenja kod difuzne aksonalne lezije, ostala intrakranijalna krvarenja itd.

Prehrana po bolestima

Ovakve subduralne kolekcije se često viđaju kod zlostavljane djece Sha- ken baby syndrome. Druga karakteristika sindroma zlostavljanog djeteta je postojanje tačkastih hemoragija na retini. Zbog toga se svakom djetetu sa postojanjem subduralnih higroma treba napraviti pregled očnog dna 1, 2, Etiološke faktore koji uzrokuju hidrocefalus kod djece dijelimo na antenatalne i postnatalne. U narednom tek- stu ćemo evaluirati najznačajnije uzroke i mehanizme hidrocefalus hipertenzije dovode do razvoja hidrocefalusa kod djece.

Može se manifestirati kao primarna i kao sekundarna hidrocefalus hipertenzije akvedukta intrauterine infekcije, hemoragija i tumori. Može se dijagnosticirati u kasnijoj dobi i kod odraslih.

  • MKB G Benigna intrakranijalna hipertenzija — Mediately Baza Lijekova
  • Brza dijagnostička obrada 2.
  • Hipertenzija klinika

Kod odraslije djece i odraslih manifestira se kao perzi- stentna makrokranija i glavobolja 1. Karakterizira se parcijalnom ili totalnom agenezijom vermisa, ekspandiranjem četvrte komore u stražnju jamu formirajući veliku cističnu ek- spanzivnu leziju prekrivenu tankim meningo - ependi- malnim slojem.

centar hipertenzija liječenje

Može biti izolirana ili u sklopu drugih malformacija, kao što su agenezija korpus kalozuma, rascjepi nepca, malformacije oka i srca, te angiomi lica. Hidrocefalus kao posljedica opstrukcije toka između četvrte komore i subarahnodalnog prostora razvija se obično u prva tri mjeseca života 2.

Arnold - Chiari II malformacija se prezentira malom stražnjom lobanjskom jamom, povećanim foramen magnumom, hipoplazijom malog mozga, klinastom devijacijom moždanog stabla, kaudalnom descenzijom tonzila malog mozga kroz foramen magnum.

Obično je asocirana sa meningomijelokelom 1, 2. Malformacije Galenove vene i opstrukcije hidrocefalus hipertenzije cave superior mogu biti uzrok hidrocefalusa 2, Intraventrikularna hemoragija predominantno uzrokuje hidrocefalus kod prematurusa.

Hidrocefalus se razvija najčešće unutar mjesec dana. Intrauterine infekcije, kao što su toksoplazmoza, cito- megalovirus itd. Najče- šće su lokalizirana u stražnjoj lobanjskoj jami. Razvoj hidrocefalusa korelira sa obimom krvarenja. Hidroce- falus može biti tranzitoran 12, Infektivni meningitis hidrocefalus hipertenzije uzrokovati komunikantni hidrocefalus, posebno tuberkulozni i purulentni.

Kod neonatusa teško oštećenje mozga može nastati kao po- sljedica djelovanja gram negativnih bakterija sa konse- kutivnim hidrocefalusom 2. Karcinomatozni meningitis dovodi do opstrukcije pro- toka likvora 1.

Ekspanzivni procesi, kao što su: tumori, apscesi, arah- noidne ciste i hematomi, mogu uzrokovati hidrocefalus.

Recommendations

Tumori lateralnih komora, hidrocefalus hipertenzije što su gliomi horoidnog pleksusa, papilomi i karcinomitumori poda treće ko- more optički gliomi, kraniofaringeomi, hidrocefalus hipertenzije tumo- ritumori stražnje jame astrocitom, meduloblastom i ependimommogu uzrokovati hidrocefalus Hidrocefalus je rijetko posljedica traume glave i uglav- nom se radi o tranzitornom hidrocefalusu 2. Neurohirurške procedure sa posljedičnom hemoragi- jom mogu dovesti do opstrukcije toka likvora i hidro- cefalusa 1, 2.

Svakako iznenadna i progresivna simptomatologi- ja akutnog porasta intrakranijalnog pritiska zahtijeva urgentnu dijagnostiku i hiruršku intervenciju.

Dakle, akutni hidrocefalus, bez obzira na etiologiju zahtijeva hitnu intervenciju.

koji liječi hipertenziju liječnika

Klinička slika ovisi o dobi i uzrocima koji su doveli do hidrocefalusa 2. Najvažniji znak hidrocefalusa kod prematurusa je na- gao i rapidan porast obima glave. Kod zdravog pre- 31 Bilten Ljekarske komore, broj 23 maturusa obim glave OG raste 1 cm sedmično.

HDMSARIST Shock Prosinac by Nurse Medicinska sestra - Issuu

Kod hidrocefalusa glava ima globoidan oblik sa napetom velikom fontanelom, izbočenom iznad nivoa poglavi- ne, sa distenzijom vena poglavine, epizodama apneje i bradikardije koji ukazuju na intrakranijalnu hiperten- ziju. Edem papile i pareza abducensa su rijetki u ovoj dobi. Prema tome, pregled fundusa nema hidrocefalus hipertenzije značaj 1, hidrocefalus hipertenzije, U evaluaciji neonatalnog hidrocefalusa, posebno postav- ljanju sumnje na njegovo hidrocefalus hipertenzije, koristan je transkra- nijalni ultrazvuk.

Ipak, slikovne pretrage su dominantne kada hidrocefalus hipertenzije u pitanju preciznija evaluacija hidrocefalusa i od- luka o eventualnom operativnom liječenju 2.

Novi pogledi na terapiju moždanog udara

Dilatacija ventrikula se mjeri na slije- deći način: bifrontalni dijametar je odnos najvećeg dijametra vanjskih ivica frontalnih rogova sa dija- metrom koji povezuje tabule interne u istoj ravni. Ukoliko je ovaj odnos veći od 0,50 postoji aktivni hidrocefalus. Evanov dijametar je odnos maksimal- nog dijametra vanjskih rubova frontalnih rogova sa biparijetalnim dijametrom. Hidrocefalus postoji ukoliko je ovaj dijametar veći od 0,30 Međutim ne daje najpreciznije podatke o karakteru kolekcije 2.

MRI kod djece se obično radi u sedaciji i daje precizni- je podatke od CT-a. Na T2 sekvencama se preciznije vizualizira transependimalni protok likvora u vidu hipersignala slika 1. Od ostalih znakova to su iritabilnost, poraćanje, pospanost, hipotonija skeletne muskulature, znak zalazećeg sun- ca, distenzija vena poglavine. Edem papile je rijedak i stoga, pregled fundusa u ovoj dobi nema značaja u pro- cjeni hidrocefalusa.

Kod izražene intrakranijalne hiper- tenzije može se vidjeti retinalna hemoragija 2, Bol u vratu, napetost vrata, opistotonus, kardiorespira- torne smetnje, Hidrocefalus hipertenzije - Stokesovo disanje i poremećaji stanja svijesti su znaci tonzilarne hernijacije 2. Hidrocefalus hipertenzije nastaju kod Bilten Ljekarske komore, broj 23 32 muškaraca.

Obično je posljedica traume i nalazi se oko frontalnih režnjeva i interhemisferično.

tlak 150/90

Po- kazuje tendencu spontane rezolucije. Ne treba ga zamijeniti sa hroničnim subduralnim hematomom.

  • Dijagnoza i posljedice hipertenzije - PLIVAzdravlje
  • Stroke; therapy Sažetak Doc.
  • Hipertenzija 3- razred